ขายฝาก vs จำนอง : ขายฝากคืออะไร? ต่างกับจำนองอย่างไร?

ขายฝาก คืออะไร?

ขายฝาก คือ การทำนิติกรรมการซื้อขายทรัพย์สินรูปแบบหนึ่งซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที โดยกำหนดระยะเวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้ ซึ่งการขายฝากเปิดโอกาสให้ผู้ที่ขายนั้น สามารถนำเงินมาไถ่ถอนทรัพย์สินของตนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยในส่วนของผู้ที่เป็นฝ่ายรับซื้อฝากนั้น ก็จะมีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการขายฝากสูงสุดถึง 15% ต่อปี หรือ 1.25 % ต่อเดือนและได้รับเงินจากการขายฝากคืนทันทีหากมีการไถ่ถอนเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา แต่ไม่เกิน 10 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด

จำนองคืออะไร?

จำนองคือ การกู้เงินที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน,บ้าน,โรงเรือน,สิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น โดยสัญญาจำนองต้องไปทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน สัญญา จำนอง ต้องไม่มีการโอนทรัพย์สิน จะเป็นแค่การนำโฉนดที่ดินนั้นไปจดทะเบียนเพื่อตราไว้เป็นหลักประกัน  ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดินเท่านั้น

แต่ในทางกลับกัน จำนอง นั้นจะถือว่าเป็นการทำนิติกรรมอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้แก่ผู้รับจำนอง โดยทรัพย์สินจะยังไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจำนองโดยทันที หากผิดนัดชำระหนี้ต้องมีการฟ้องร้องบังคับคดีให้ทางศาลยึดทรัพย์ก่อน

ระยะเวลาในการทำสัญญา

สัญญาจำนอง : ตกลงทำเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ ตามที่ตกลงกัน
สัญญาขายฝาก : ตกลงทำเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ ตามที่ตกลงกัน แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี

ค่าจดทะเบียน 

สัญญาจำนอง : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 คิดจากวงเงินที่นำมาจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
สัญญาขายฝาก : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 จากราคาประเมิณ และต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด

วงเงินในการอนุมัติ 

สัญญาจำนอง : ส่วนใหญ่จะได้วงเงินประมาณ 20-30% ของราคาประเมิน
สัญญาขายฝาก : ได้วงเงิน 40-70% ของราคาประเมิน

นักลงทุน

การจำนอง ขายฝาก เป็นการทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเจ้าของทรัพย์สิน ทำข้อตกลงกับผู้ให้กู้โดยทำเป็นสัญญาที่ทำขึ้นที่กรมที่ดิน โดยนักลงทุนได้รับผลตอบแทนประมาณ 15% ต่อปี  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่  เชอรี่ 083-701 7895

© 2018 - www.thaiproperty4cash.com. All rights reserved.